Όροι χρήσης site

Εισαγωγή

Η Εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, δημιούργησε τον παρόντα δικτυακό τόπο www.smartworking.gr για να προσφέρει πληροφορίες και κάθε απαραίτητη επικοινωνία στους χρήστες που θέλουν να συμμετάσχουν στο Προωθητικό Διαγωνισμό “SMART WORKING” (εφεξής «Διαγωνισμός»). Η χρήση του www.smartworking.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.smartworking.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

  • Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.smartworking.gr, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η COSMOTE ουδεμία ευθύνη φέρει.
  • Η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Περιεχόμενο – Ευθύνη COSMOTE

Το www.smartworking.gr παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η COSMOTE με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο www.smartworking.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και του όγκου του δικτύου της COSMOTE, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η COSMOTE ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.smartworking.gr. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του στο www.smartworking.gr.

Το www.smartworking.gr ενδέχεται να  παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες ή blogs ή να εμφανίζει διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της COSMOTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή blogs που επισκέπτονται και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Προϊόντα τρίτων και η περιγραφή τους, περιεχόμενο τρίτων και όλο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που τα αφορά και που εμφανίζονται στις σελίδες του www.smartworking.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών και φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο www.smartworking.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της COSMOTE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Οι χρήστες υποχρεούνται να  κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.smartworking.gr συμμορφούμενοι  στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.smartworking.gr. για:

-Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

-Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

-Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.smartworking.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της COSMOTE ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της COSMOΤΕ, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο www.smartworking.gr   ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την COSMOTE.

-Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της COSMOTE.

-Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.smartworking.gr.

-Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε
συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο  (chat, message boards), είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.smartworking.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

 -Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.smartworking.gr,  οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την COSMOTE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία που απορρέει από την αιτία αυτή.  Η μη ενάσκηση από την COSMOTE των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν συνεπάγεται παραίτηση της COSMOTE από τα δικαιώματα αυτά.

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η COSMOTE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του www.smartworking.gr. Οι χρήστες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.smartworking.gr. ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας κοκ) προερχομένη από τη χρήση του www.smartworking.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του www.smartworking.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και η COSMOTE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.smartworking.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.smartworking.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

Προσωπικά Δεδομένα

Η COSMOTE δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πληροφορίες επικοινωνίας των χρηστών), τα οποία θα δηλώνονται από τους χρήστες, μέσω του www.smartworking.gr σε σχετικό αρχείο που τηρείται από την COSMOTE για το σκοπό του Διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού,  καθώς και για την επεξεργασία τους που απαιτείται στα πλαίσια και για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Η δήλωση και αποστολή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο www.smartworking.gr συνεπάγεται την παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η συναίνεση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ενότητας «Επικοινωνία» του site ή μέσω email στη διεύθυνση info@smartworking.gr χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ COSMOTE και χρήστη συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την COSMOTE για την λειτουργία του Διαγωνισμού “SMART WORKING”, την λειτουργία του www.smartworking.gr και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρει στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία» στο info@smartworking.gr .

H COSMOTE δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με την COSMOTE με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ COSMOTE και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η COSMOTE δεν φέρει, έναντι των χρηστών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του www.smartworking.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στο www.smartworking.gr καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την COSMOTE, η οποία διατηρεί κάθε περιουσιακό δικαίωμα επί των στοιχείων και των σχετικών πορισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών.

Cookies

Η COSMOTE μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.     Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της COSMOTE, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν    επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς    διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο επισκέπτης/χρήστης της COSMOTE μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον   προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.    Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του   δεν μπορεί να  έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις σχετικά με το Διαγωνισμό SMART WORKING, και την ιστοσελίδα που φιλοξενεί το Διαγωνισμό αυτό, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρίσκουν στην ενότητα Επικοινωνία του site είτε μέσω email στη διεύθυνση info@smartworking.gr.